Slider

วิธีการใช้งานตู้ PayWay 10 plus


ขั้นตอนการเติมเงินมือถือ

        1. เลือกบริการเติมเงินมือถือ
        2. กดหมายเลขโทรศัพท์
        3. เลือกเครือข่ายที่ใช้งาน
        4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการ
        5. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

*** ระบบจะไม่ทอนเงิน หากใส่เงินเกินระบบจะนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

 

ขั้นตอนการซื้อรหัสบัตรเงินสด

        1. เลือกบริการรหัสบัตรเงินสด
        2. เลือกบริการ
        3. กดหมายเลขโทรศัพท์
        4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการ
        5. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

 

 

 

ขั้นตอนชำระบิลมือถือ

        1. เลือกบริการชำระบิลมือถือ
        2. เลือกบิล
        3. กดหมายเลขโทรศัพท์
        4. เลือกจำนวนเงิน
        5. กดรหัส OTP
        6. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

 

 

ขั้นตอนการชำระบิลอื่นๆ

        1. เลือกบริการชำระบิลอื่นๆ
        2. แสกนบาร์โค๊ด
        3. กดหมายเลขโทรศัพท์
        4. เลือกจำนวนเงิน
        5. กดรหัส OTP
        6. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

 

 

ขั้นตอนการชำระบิลสาธารณูปโภค

        1. เลือกบริการชำระบิลสาธารณูปโภค
        2. เลือกบิล
        3. แสกนบาร์โค๊ด
        4. กดหมายเลขโทรศัพท์
        5. กดรหัส OTP
        6. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

 

 

ขั้นตอนการซื้อสินค้า

        1. เลือกบริการซื้อสินค้า
        2. แสกนบาร์โค๊ด
        3. กดหมายเลขโทรศัพท์
        4. เลือกจำนวนเงิน
        5. กดรหัส OTP
        6. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ

 

 

ขั้นตอนการเติม Wallet

        1. เลือกบริการ Wallet
        2. เลือกบริการ
        3. กดเลขอ้างอิง
        4. กดหมายเลขโทรศัพท์
        5. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการ
        6. ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงบนหน้าจอ